Đưa ra một luận điểm
export
No Image
Đưa ra một luận điểm
Mua ngay
Những gì về sách ?
"Đưa ra một luận điểm" (2015) là một cuốn sách nói về dấu câu, đặc biệt là những dấu chấm nhỏ gắn kết ngôn ngữ viết lại với nhau. Cuốn sách này giải thích chức năng của dấu câu, lý do tại sao nó có thể trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi và cách các nhà văn đã sử dụng nó một cách sáng tạo trong nhiều năm.
Ai nên đọc sách này ?
- Bất cứ ai viết thư
- Sinh viên ngôn ngữ hoặc văn học
- Người mọt sách ngữ pháp
Ai viết ra cuốn sách này ?
David Crystal là một nhà ngôn ngữ học và tác giả người Ireland. Ông đã làm việc với hơn một trăm cuốn sách trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Ông cũng đã viết "Cách ngôn ngữ hoạt động" và "Những từ ngữ của Shakespeare", cả hai đều là những cuốn sách bán chạy nhất.
Phụ lục
1
Khám phá nguồn gốc của dấu chấm câu và cách nó giúp chúng ta giao tiếp.
2
Chấm câu phục vụ cho các chức năng quan trọng, nhưng trong quá khứ nó đã từng không tồn tại.
3
Dấu chấm câu có thứ tự quan trọng và sự thay đổi đối dấu chấm câu có ảnh hưởng đến tất cả các dấu khác.
4
Khi nói đến các quy tắc về dấu câu, có thể nó là một câu chuyện khác.
5
Dấu câu không tuân theo một loạt các quy tắc cứng nhắc, và thực ra còn chứa nhiều ngoại lệ – một số đó tạo nên sự khác biệt lớn.
6
Dấu câu, hoặc thiếu dấu câu, có đầy tiềm năng sáng tạo.
7
Internet đã đưa ra những cách sử dụng mới để chấm câu.
8
Tổng kết

Tải app để đọc bản tóm tắt đầy đủ

No Image
No Image
Đọc sách
No Image
Nghe sách
Đưa ra một luận điểm
David Crystal
No Image8 chương
No Image15 phút nghe
Những gì về sách ?
"Đưa ra một luận điểm" (2015) là một cuốn sách nói về dấu câu, đặc biệt là những dấu chấm nhỏ gắn kết ngôn ngữ viết lại với nhau. Cuốn sách này giải thích chức năng của dấu câu, lý do tại sao nó có thể trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi và cách các nhà văn đã sử dụng nó một cách sáng tạo trong nhiều năm.
Ai nên đọc sách này ?
- Bất cứ ai viết thư
- Sinh viên ngôn ngữ hoặc văn học
- Người mọt sách ngữ pháp
Ai viết ra cuốn sách này ?
David Crystal là một nhà ngôn ngữ học và tác giả người Ireland. Ông đã làm việc với hơn một trăm cuốn sách trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Ông cũng đã viết "Cách ngôn ngữ hoạt động" và "Những từ ngữ của Shakespeare", cả hai đều là những cuốn sách bán chạy nhất.
Danh sách chương
01
Khám phá nguồn gốc của dấu chấm câu và cách nó giúp chúng ta giao tiếp.
02
Chấm câu phục vụ cho các chức năng quan trọng, nhưng trong quá khứ nó đã từng không tồn tại.
03
Dấu chấm câu có thứ tự quan trọng và sự thay đổi đối dấu chấm câu có ảnh hưởng đến tất cả các dấu khác.
04
Khi nói đến các quy tắc về dấu câu, có thể nó là một câu chuyện khác.
05
Dấu câu không tuân theo một loạt các quy tắc cứng nhắc, và thực ra còn chứa nhiều ngoại lệ – một số đó tạo nên sự khác biệt lớn.
06
Dấu câu, hoặc thiếu dấu câu, có đầy tiềm năng sáng tạo.
07
Internet đã đưa ra những cách sử dụng mới để chấm câu.
08
Tổng kết
Sách tương tự
Tải app để nghe và đọc
No Image
Đọc sách
No Image
Nghe sách
Đưa ra một luận điểm
David Crystal
Những gì về sách?
"Đưa ra một luận điểm" (2015) là một cuốn sách nói về dấu câu, đặc biệt là những dấu chấm nhỏ gắn kết ngôn ngữ viết lại với nhau. Cuốn sách này giải thích chức năng của dấu câu, lý do tại sao nó có thể trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi và cách các nhà văn đã sử dụng nó một cách sáng tạo trong nhiều năm.
Ai nên đọc sách này ?
- Bất cứ ai viết thư
- Sinh viên ngôn ngữ hoặc văn học
- Người mọt sách ngữ pháp
Ai viết ra cuốn sách này ?
David Crystal là một nhà ngôn ngữ học và tác giả người Ireland. Ông đã làm việc với hơn một trăm cuốn sách trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Ông cũng đã viết "Cách ngôn ngữ hoạt động" và "Những từ ngữ của Shakespeare", cả hai đều là những cuốn sách bán chạy nhất.
Phụ lục
1
Khám phá nguồn gốc của dấu chấm câu và cách nó giúp chúng ta giao tiếp.
2
Chấm câu phục vụ cho các chức năng quan trọng, nhưng trong quá khứ nó đã từng không tồn tại.
3
Dấu chấm câu có thứ tự quan trọng và sự thay đổi đối dấu chấm câu có ảnh hưởng đến tất cả các dấu khác.
4
Khi nói đến các quy tắc về dấu câu, có thể nó là một câu chuyện khác.
5
Dấu câu không tuân theo một loạt các quy tắc cứng nhắc, và thực ra còn chứa nhiều ngoại lệ – một số đó tạo nên sự khác biệt lớn.
6
Dấu câu, hoặc thiếu dấu câu, có đầy tiềm năng sáng tạo.
7
Internet đã đưa ra những cách sử dụng mới để chấm câu.
8
Tổng kết
Sách liên quan
Có thể bạn quan tâm